Rizika neléčené ztráty sluchu

Neléčená ztráta sluchu může zvyšovat riziko vzniku dalších problémů. Některými z nich jsou:

Demence

U lidí s neléčenou ztrátou sluchu se pokles kognitivní funkce nebo demence vyskytuje častěji než než u lidí            s běžným sluchem1. To proto, že funkce částí mozku, které slouží ke zpracování kognitivních informací na vyšší úrovni, bez vjemu sluchu postupně chabnou2. Nošení sluchadel mozku pomáhá nadále zpracovávat sluch normálně, čímž redukuje vznik potíží spojených se soustředěním a únavou.

Deprese

Více než 1 člověk z 10 se ztrátou sluchu se potýká s depresí, což je skoro dvakrát více než u běžné populace        (6 %)3. Protože se kvůli zhoršenému sluchu musí více soustředit na ostatní smysly, mnozí si stěžují na zvýšenou únavu po celém dni, což může mít za následek úzkosti, izolovanost a depresi. Je prokázáno, že nošení sluchadel brání negativním dopadům ztráty sluchu na duševní a emoční zdraví4.

Pády

I u lidí s lehkou neléčenou ztrátou sluchu je riziko zranění z pádu až třikrát větší5 a existuje u nich vetší pravděpodobnost častějších a dlouhodobějších pobytů v nemocnici s nimi spojených než u lidí s běžným sluchem6. Důvodem je, že ztráta sluchu snižuje zvukové signály, na které se mozek spoléhá při vnímání prostředí a udržování rovnováhy. Je prokázáno, že nošení sluchadel pomáhá v případě ztráty sluchu zlepšovat rovnováhu7.

Tinnitus

Tinnitus je pískání, bzučení, hučení a další fantomové sluchové vjemy v uchu. Tinnitus postihuje převážně lidi se ztrátou sluchu8. Nošení sluchadel pomáhá stimulovat mozek zvuky, čímž od tinnitu odvádí pozornost. Tinnitus může být vyvolán také stresem, stres vyvolaný ztrátou sluchu však může být snížen její léčbou, například sluchadly. Některá sluchadla jsou navíc vybavena funkcí potlačení vnímání tinnitu.
Více o tinnitu

Zazařte díky aktuálním informacím

Často kladené dotazy

Ano. Léčit ztrátu sluchu je důležité pro prevenci vzniku rizik spojených s neléčenou ztrátou sluchu. Léčba ztráty sluchu zlepší vaše komunikační schopnosti, kvalitu života a celkové zdraví. Vykročte na cestu k lepšímu sluchu, vyzkoušejte si náš online test sluchu zdarma.
Neléčená ztráta sluchu může mít různé negativní dopady na vaše zdraví, sníženou kvalitu života, potíže s komunikací a pokles kognitivních funkcí.
Ztráta sluchu ztěžuje porozumění řeči a jiným zvukům, což vede k potížím s komunikací a izolaci od společnosti.
Mozek se musí mnohem více soustředit, aby ztrátu sluchu vykompenzoval. Toto může časem vést k poklesu kognitivní funkce.
Neléčená ztráta sluchu může ztěžovat každodenní aktivity, což může vést ke snížené samostatnosti a celkovému poklesu kvality života.
Ano, léčba ztráty sluchu pomáhá předcházet jejím negativním dopadům na zdraví a zlepšuje celkovou kvalitu života a komunikační schopnosti.

Podobné články

Lin F.R., Metter E.J., O’Brien R.J., Resnick S.M., Zonderman A.B., Ferrucci L. 2011. Hearing Loss and Incident Dementia (Ztráta sluchu a s ní související demence). Archives of Neurology, 68(2), 214-220. 

2 Powell D.S., Oh E.S., Reed N.S., Lin F.R. & Deal J.A. 2022. Hearing Loss and Cognition: What We Know and Where We Need to Go. (Ztráta sluchu a kognice: co víme a co je potřeba udělat) Frontiers in Aging Neuroscience, 13.

3 Chuan-Ming Li, MD, PhD1; Xinzhi Zhang, MD, PhD2; Howard J. Hoffman, MA1; et al. Hearing Impairment Associated With Depression in US Adults (Deprese spojená s poruchou sluchu u dospělých lidí z USA), National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2010. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(4):293-302.

4 Lawrence BJ, Jayakody DMP, Bennett RJ, Eikelboom RH, Gasson N, Friedland PL. Hearing Loss and Depression in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis (Ztráta sluchu a deprese u starších lidí: systematický přehled a metaanalýza). Gerontologist. 2020 Apr 2;60(3):e137-e154. doi: 10.1093/geront/gnz009. PMID: 30835787.

5 Lin F.R. & Ferrucci L. 2012. Hearing loss and falls among older adults in the United States (Ztráta sluchu a pády u starších lidí v USA). Archives of Internal Medicine, 172(4), 369-371.

6 Johns Hopkins University analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey (Analýza a průzkum zdraví a výživy obyvatel USA univerzity Johna Hopkinse). The Journal of the American Medical Association online, 11. června 2013

7 Rumalla, K., Karim, A.M. and Hullar, T.E. (2015), The effect of hearing aids on postural stability (Dopady ztráty sluchu na stabilitu). The Laryngoscope, 125: 720-723.

8 Zdroj: Hearing Loss Association of America (Americká asociace pro ztrátu sluchu)

Přejít nahoru